Bestyrelsen

Ejerlejlighedsforeningen Fortbos bestyrelse, valgt på generalforsamlingen:

Allan Kirkestrup / Formand

Mejsevænget 69

4050 Skibby

Ib Kristiansen / Næstformand

Mads Frederiksen / Kasserer

Theis Due / Bestyrelsesmedlem

Nanna Bresson / Bestyrelsesmedlem

Brian Seerup / Suppleant

Jens Bergstrøm / Suppleant

Jf. Ejerlejlighedsforeningens vedtægter pkt. 15.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges for 2 år, således at 3 medlemmer afgår i lige år og de resterende 2 medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter afgår hvert år. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 5 kan bestyrelsen supplere sig med en af de valgte suppleanter. Kandidater, som ønsker at opnå valg til bestyrelsen, skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen med samme frister som er gældende for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning. Medlemmer, som ikke er opstillet kan ikke vælges.

Valgbare er alene foreningens medlemmer og evt. disses ægtefæller. To ægtefæller kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, udpeger selv sin næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerlejlighedsforeningens anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender. Der drages således, som foran anført, omsorg for blandt andet ejendommens varme-, el- og vandforsyning, renholdelse, vedligeholdelse, fornyelser samt tegning af forsikringer, ligesom den fordeler udgifterne på de enkelte ejerlejligheder.

Bestyrelsen kan ansætte fornøden medhjælp til udøvelsen af de ovenfor nævnte funktioner, herunder vicevært og eventuelt inspektør.

Bestyrelsen fører et fuldstændigt og nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt udarbejder et årligt driftsregnskab med status.

14

Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to medlemmer er tilstede.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Bestyrelsen kan kontaktes på nedennævnte formular: